porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Zmniejszenie ustalonej w umowie najmu kary umownej

Dzień dobry. Mój przyjaciel podpisał umowę najmu lokalu na salon fryzjerski. Miało to miejsce w tym roku w styczniu. Umowa jest całkowicie restrykcyjna wobec najemcy. Ja jestem osoba postronną ale chciałabym jakoś pomóc, pomyślałam, że skoro jest taka możliwość to skorzystam z pomocy. Podpisał umowę na 3 lata z poddaniem się egzekucji. ” W przypadku rozwiązania umowy przez NAJEMCĘ, WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się zapłacić NAJEMCY na jego pierwsze żądanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty karę umowną w wysokości 35 000 zł. Wypowiedzenie umowy lub oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym pod rygorem nieważności musi być dokonane w formie pisemnej i doręczone stronie za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Postanowienie powyższe jest wprost stosowane do składania wypowiedzenia lub oświadczenia o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym”. Ja rozumiem, że najemca musi uregulować dotychczasowy dług za dwa miesiące plus 35 tys. ? Tylko skąd on ma je wziąć to pytanie chyba do niebios przepraszam. Niestety lokal nie przynosi dochodów był tylko jeden miesiąc grudzień kiedy dochód wyniósł 1500 zł. Prośba jak napisać wypowiedzenie i ująć ten fakt oraz anulowanie tej kary egzekucyjnej czy jest taka możliwość? Jest zadłużony w banku na duża sumę, znajomym, nie płaci czynszu za wynajmowane mieszkanie bo nie ma z czego chyba 7 tys. Proszę o jakąkolwiek odpowiedź, bo złożył wypowiedzenie i nie wie co ma dalej robić.

Prawo cywilne zezwala na zaostrzenie w umowie najmu kary umownej. Kara umowne pełni powiem rolę odszkodowania za szkodę powstał na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. W przypadku gdy najemca nie wykona lub nienależycie wykonana swoje zobowiązanie wynikające z umowy najmu wynajmujący może zażądać zapłaty kary umowne w wysokości określonej w umowie bez względu na wysokość poniesionej przez wynajmującego szkody. Nie jest jednak dopuszczalne żądanie odszkodowania które będzie wyższe niż zastrzeżona w umowie kara umowna, chyba że strony inaczej postanowiły. Nie można żądać całkowitego zniesienia kary umownej jednak można żądać jej zmniejszenia. Zmniejszenia kary umownej jest możliwe gdy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub gdy umowa jest rażąco wygórowana.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80), o tym, czy w danym wypadku można mówić o karze umownej rażąco wygórowanej, nie może sama przez się decydować jej wysokość przyjęta procentowo w określonym akcie prawnym, lecz przede wszystkim stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie dłużnika. W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną w rozumieniu 484 § 2 k.c..

Natomiast w wyroku z dnia 26 stycznia 2011 r., sygn. akt II CSK 318/10) Sąd Najwyższy słusznie wskazał, że miarkowanie kary umownej zastrzeżonej na wypadek zwłoki w spełnieniu całości świadczenia jest co do zasady dopuszczalne także ze względu na wykonanie przez dłużnika zobowiązania w znacznej części. Trzeba jednak podkreślić, że zmniejszenie kary z powołaniem się na tę przesłankę zależy od konkretnych okoliczności faktycznych, które pozwalają ocenić czy, i ewentualnie w jakim stopniu, częściowe wykonanie robót przed popadnięciem w zwłokę zaspokajało interes wierzyciela. Bez względu na to, czy za zasadnicze kryterium oceny rażącego wygórowania kary umownej przyjmie się wysokość szkody, czy wysokość odszkodowania, które należałoby się wierzycielowi na zasadach ogólnych, sąd – stosując 484 § 2 k.c.- powinien rozważyć okoliczności danego wypadku. Nie może ograniczyć się jedynie do porównania wysokości zastrzeżonych stawek procentowych kar umownych do stawek stosowanych przy zastrzeganiu takich kar w obrocie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *