porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Wynagrodzenie dla nauczyciela za pracę w godzinach ponadwymiarowych

Witam. Proszę o poradę prawną w poniższej kwestii. Nauczyciel ma przydzielone godziny ponadwymiarowe. Co miesiąc dokonuje rozliczenia swoich godzin ponad wymiar. Pytanie czy zapłacić nauczycielowi za godziny ponadwymiarowe nie zrealizowane w danym miesiącu kiedy uczeń nieobecny w szkole lub uczeń nie przyszedł na zajęcia? Są to godziny stałe dla nauczyciela, ujęte w jego tygodniowym planie zajęć.

Nauczyciel powinien otrzymać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe jeśli z przyczyn niezawinionych nie przeprowadzał zajęć ale pozostawał w tym czasie w gotowości do pracy.

Szczegółowe zasady wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe powinny być uregulowane w drodze regulaminu. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, określa dla nauczycieli w drodze regulaminu: wysokość stawek dodatków, szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia. Regulaminy jednak nie regulują aż tak szczegółowo zasad wypłacania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i nie ma tam zapisów dotyczących zasad wypłaty wynagrodzenia za czas nieobecności ucznia.

Sytuacje w których nauczyciel traci prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2000 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej, a także w sprawie dodatku motywacyjnego i służbowego dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz w jednostkach organizacyjnych sprawujących nadzór pedagogiczny. Zgodnie z tym rozporządzeniem wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Rozporządzenie powyższe nic zatem nie mówi, aby nauczyciel tracił prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe również w sytuacji gdy zajęcia nie odbyły się z powodu sytuacji przez niego niezawinionych takich jak nieobecność ucznia. Należy zatem przyjąć że nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia nawet jeśli nie zrealizował zajęć ponadwymiarowych z powodu okoliczność niezawinionych, jednak w czasie tym pozostał w gotowości do pracy.

Powyższe stanowisko potwierdza również art. 81 § 2 kodeksu pracy zgodnie z którym pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania a doznał przeszkód z przyczyn niezawinionych, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną. W związku z powyższym należy przyjąć, że nauczyciel powinien otrzymać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe jeśli z przyczyn niezawinionych nie przeprowadzał zajęć ale pozostawał w tym czasie w gotowości do pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *