porady prawne przez telefon

Połącz się z naszym prawnikiem i uzyskaj poradę prawną przez telefon.

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Porady prawne

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedziałek- Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

 • KROK 1 - wybierając numer podany na stronie łączysz się bezpośrednio z prawnikiem
 • KROK 2 - prawnik udziela wyczerpującej porady prawnej na zadany przez Ciebie temat
 • KROK 3 - zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalizm.

Udzielamy telefonicznej pomocy prawnej z zakresu:

 • Prawo Cywilne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Karne
 • Prawo Konsumentów
 • Prawo Nieruchomości
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Administracyjne

Prawo do odprawy z tytułu zwolnienia indywidualnego

Szanowni Państwo pracuję w firmie zajmującej się dystrybucją kosmetyków i noszę się z zamiarem wniesienia pozwu do Sądu Pracy. Umowa była na czas nieokreślony, rozwiązanie umowy nastąpiło w trybie porozumienia stron, ale niestety nie miałam wtedy wiedzy na ten temat, ze mogę odmówić podpisania umowy, inicjatorem rozwiązania umowy był pracodawca, powód rozwiązania umowy był nierzeczywisty i nie leżał po mojej stronie jako pracownika. Do pracodawcy wysłałam pismo następującej treści: Wezwanie do zapłaty Na podstawie art. 476 Kodeksu cywilnego niniejszym wzywam do zapłaty zaległej odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony na mocy narzuconego przez pracodawcę porozumienia stron w trybie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników ( Dz.U. z 2003 r., nr 90, poz. 844). Zgodnie z art. 10 ust. 1 zwolnienie indywidualne następuje w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę, zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienie obejmuje mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1 ustawy. Przedstawiona mi w formie ustnej przyczyna rozwiązania umowy dotycząca nie podpisanie wystarczającej ilości umów za rok 2018 była i jest nierzeczywista z racji niepodpisania przeze mnie ani niezatwierdzenia obowiązku podpisywania określonej ilości umów z klientami. Taki obowiązek nie był częścią składową umowy na czas nieokreślony. Ponadto umowa o pracę jest umową starannego działania zgodnie z art. 100 Kodeksu Pracy, a nie umową rezultatu. W związku z powyższym rzeczywisty powód wypowiedzenia nie mógł więc dotyczyć mnie jako pracownika i leżał niniejszym po stronie pracodawcy. Do chwili obecnej na mój rachunek bankowy nie wpłynęła należna mi odprawa. Proszę o przekazanie zaległej odprawy w terminie 7 dni na dotychczasowy rachunek bankowy W przypadku braku przelewu wnoszę niezwłocznie powództwo do Sądu Pracy. Będę wdzięczna za Państwa opinię na ten temat i czy mam rację. Pracowałam w tej firmie 5 lat, więc zgodnie z ustawą przysługuje mi odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia.

Z przedstawionego przez Panią opisu sprawy wynika, że ma Pani wszelkie podstawy faktyczne i prawne aby ubiegać się o odprawę pieniężną z tytułu zwolnienia indywidualnego. Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, odprawa pieniężna powinna być wypłacona również w przypadku rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Przyczyny te stanowią natomiast wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż przy zwolnieniach grupowych. Pani zakład pracy zatrudniał w chwili rozwiązania umowy o pracę co najmniej 20 pracowników, natomiast zwolnienie nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W związku z powyższym spełniła Pani wszelkie przesłanki które dają możliwość ubiegania się o taką odprawę.

W związku z indywidualnym zwolnienie z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy przysługuje Pani odprawa pieniężna w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia za pracę. Zatrudniona jest Pani w danym zakładzie pracy już pięć lat, natomiast zgodnie z ustawą jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat, pracodawca zobowiązany jest do zapłaty odprawy w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia za pracę. Wysokość odprawy pieniężnej powinna być ustalona zgodnie z zasadami jakie stosuje się przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Wysokość odprawy pieniężnej nie może być również wyższa nie piętnastokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *